העברה/רישום זכויות

אופן הגשת הבקשה:

  • יש לצרף את המסמכים המבוקשים בהתאם לרשימה.
  • לשלם את האגרה עבור אישור העדר חובות/ חידוש העדר חובות

אופן בדיקת החבות במועצה:

אישור הוועדה מתייחס לבחינת חבות בהיטל השבחה, האגרה לתשלום היא עבור אישור הוועדה ובחינת החבות מול שמאי הוועדה.

פיקוח:

במסגרת הטיפול בבקשה לקבלת האישור הוועדה המקומית תתבצע ביקורת מפקח הוועדה בנכס נשוא הבקשה.

לידיעה:

תוקף אישור הוועדה 6 חודשים.

בסיום הטיפול, האישור יישלח באמצעות דואר אלקטרוני או מסירה במשרדי הוועדה בימי קבלת קהל, בהתאם לבקשתכם.

שימו לב: לאחר בדיקת הבקשה והמסמכים הנדרשים, מגיש הבקשה עשוי להתבקש להשלים מסמכים נוספים, בהתאם לצורך.

 

קישור להזמנת האישור באופן מקוון:

העברת זכויות עקב מכר/ללא תמורה/צו ירושה/חידוש אישור